🔴Download Livestream

Hướng dẫn download livestream

Phiên bản Pro mới có thể sử dụng chức năng này

Nút Chức năng

Thêm danh sách link video

Thêm danh sách link video từ file

Bắt đầu tải về

Dừng tải về

Ví dụ:

Mình tải về 2 video live:

  • https://www.tiktok.com/@xixeoshop/live

  • https://www.youtube.com/watch?v=F5ltDusS-Fc

✅ Sau khi thêm link thành công

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN

Lưu ý: Nếu tab Download Video đang chạy và bạn đang bật Gộp video tải về thì việc buộc dừng sẽ gây lỗi ở tiến trình download trong tab Download Video

TIP

Chỉ khi Livestream tự kết thúc, thì tiến trình tải sẽ hiện 100%

Nếu buộc dừng download thì tiến trình vẫn là 0% nhưng video vẫn được download về

Last updated