🌀Kết nối điện thoại

Kết nối điện thoại vào phần mềm Smart Viewer

  1. Kết nối với cổng USB trên máy tính với điện thoại Android bằng dây cáp

📌 Điện thoại lần đầu kết nối sẽ có thông báo bên dưới, chọn Cho phép sẽ kết nối được điện thoại

✅ Khi kết nối thành công, điện thoại đã được kết nối sẽ hiển thị bên phải

Last updated