Thêm kịch bản

Content Nhập nội dung cần chat

Reply Nhập câu cần trả lời (nhập đúng chính xác câu cần trả lời)

Add Photo Thêm ảnh cần gửi

List Phone Chọn số điện thoại gửi tin nhắn (nếu không có phone nào hãy login tài khoản telegram vào)

Selected Phone Hiển thị số điện thoại được chọn tại List Phone

Name Điền tên vào số tài khoản để dễ quản lý (mục này không điền cũng được)

Delay Time Số thời gian đợi để gửi tin nhắn tiếp theo (nhanh nhất 7s, lâu nhất 600s, mặc định là 15s nếu không điền)

Keep form open Giữ tab add kịch bản khi add xong 1 tin

Clear After Add Xóa hết thông tin đã nhập khi add xong 1 tin

TIP

Ví dụ kịch bản có 3 câu chat:

Nam: Hi

Anh: Xin chào (reply câu "Hi" của Nam)

Nam: Chào b (gửi kèm ảnh)

TIP

Chọn file kịch bản rồi bấm Open

Nếu kịch bản chưa hiện trong phần mềm, hãy kiểm tra lại cột Phone trong kịch bản đã đúng định dạng số điện thoại theo mã vùng chưa

Ví dụ: Vietnam là +84. Mỹ là +1

Tìm vị trí lưu file thích hợp, đặt tên file rồi bấm Save

Xóa từng dòng kịch bản

TIP

Nếu bạn chọn vào chức năng Confirm Delete Scenario sẽ hiện thông báo xác nhận xóa sau khi bấm nút xóa

Xóa tất cả kịch bản

TIP

Sau khi bấm Delete All Scenario sẽ hiện thông báo hỏi bạn có muốn xóa tất cả kịch bản không, chọn Yes sẽ xóa hết kịch bản trong phần mềm

Nếu kịch bản được Import từ file Excel vào thì khi xóa sẽ không bị mất file kịch bản

Last updated