📨Send tin nhắn đến User/Group

Hướng dẫn thêm Content và gửi tin nhắn hàng loạt đến User/Group

HƯỚNG DẪN

Tại mục Send Message To Chọn User nếu gửi đến user, chọn group nếu gửi đến group

Tại mục List User/Group Nhập list user hoặc list group tương ứng

Nút Chức năng

Nhập danh sách Content từ file vào

Lưu danh sách Content đã nhập ra file

Thêm 1 Content mới (có thể thêm ảnh)

Xóa tất cả Content

Trộn List User/Group lộn xộn

Nhập danh sách User/Group từ file vào

Bắt đầu gửi tin nhắn

Dừng gửi tin nhắn

HƯỚNG DẪN

Nhập Content

Ví dụ: Mình nhập Hi

Sau đó bấm Add để thêm Content mới

Chọn Keep form open Dùng để giữ khung Add Content sau khi Add thành công

Chọn Clear After Add Dùng để xóa nội dung trong khung Add Content sau khi Add thành công

✅ Sau khi thêm Content mới thành công

✅ Sau khi thêm 2 Content thành công

TIP

ManoSoft khuyên nên sử dụng dụng thông số cài đặt mặc định!

Để hiểu rõ các cài đặt, bạn hãy vào mục 🚀Giới thiệu chức năng

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP mỗi lần login để tránh bị die acc hàng loạt

Tại phần Change IP None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm

HƯỚNG DẪN

Tại mục List User/Group nhập danh sách Username nếu chọn User tại mục Send Message To hoặc danh sách Group nếu chọn Group tại mục Send Message To

Tại mục List Phone Danh sách các phone đã đăng nhập

Bấm nút Load Phone để load các phone đã đăng nhập

INFO

Khi bắt đầu chạy gửi tin nhắn, mọi thông tin sẽ được ghi ở phần Log

Total Sent Tổng User/Group đã được gửi của tất cả account

Sent Success Tổng User/Group được gửi thành công của Phone đang sử dụng

Sent Failed Tổng User/Group đã gửi thất bại của tất cả account

TIP

Sau mỗi Phone sẽ có thống kê Phone đó đã gửi bao nhiêu tin nhắn

Ví dụ như hình trên: +84348130821 [Sent: 16]

Last updated