🗓️Schedule Seeding

GIỚI THIỆU SCHEDULE SEEDING

Chức năng Schedule Seeding sẽ sử dụng tài khoản Telegram để tin nhắn theo kịch bản, các tin nhắn sẽ được đẩy lên Server Telegram, thời gian 100 tin nhắn sẽ mất khoảng 10p, sau đó các tin nhắn sẽ lần lượt được gửi vào group theo kịch bản

Schedule Seeding sẽ tiết kiệm thời gian hơn, ít gây lỗi hơn so với Live Seeding

Nhược điểm của Schedule Seeding là không có thể dừng gửi tin sau khi đã hoàn thành

Nghĩa là sau khi Phần mềm đã hoàn tất gửi lên Server Telegram, bạn sẽ không thể huỷ thao tác!

Nút Chức năng

Kiểm tra số điện thoại nào trong kịch bản chưa login vào phần mềm

Bắt đầu seeding

Dừng seeding

Chỉnh sửa tên trong kịch bản theo Telegram Tool

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP mỗi lần login để tránh bị die acc hàng loạt

Tại phần Change IP: None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm.

Trong hướng dẫn này sử dụng XPROXY để Fake IP

HƯỚNG DẪN

Khi đã thêm kịch bản thành công, chọn Send TypeSchedule tại General Setting

Tại Schedule Setting:

Start send message after (s) Số giây chờ để bắt đầu gửi tin nhắn (lưu ý để số giây chờ thấp dễ bị gửi sai kịch bản)

INFO

Khi bắt đầu gửi tin nhắn, mọi thông tin sẽ được ghi ở phần Log

Total Sent Tổng các tin nhắn đã được gửi

Sent Success Số tin nhắn được gửi thành công

Sent Failed Số tin nhắn đã gửi thất bại

Used Phone Count Số phone đang sử dụng

TIP

Khi chọn chế độ gửi là Schedule thì phần mềm sẽ hiển thì thời gian gửi tại Log

Khi chạy phần mềm, hãy chú ý đến Status tại Scenario, nơi này sẽ thông báo tin nhắn đã được gửi thành công hay chưa

Success nếu gửi thành công, Failed nếu gửi thất bại

Last updated