🛑Mouse Record

Cách sử dụng Mouse Record

Mouse Record có thể lưu lại các hành động chuột (click, move) trên điện thoại và thực hiện các hành động lặp đi lặp lại trên tất cả các thiết bị

Phù hợp cho các hành động như: Auto Click, Lướt Facebook, Lướt Tiktok,...

1. Chọn 1 thiết bị làm màn hình chính (Đúp chuột vào tên của thiết bị để chuyển thành Main Screen)

2. Chọn Tab Record

3. Bấm nút Start Recording và thực hiện các thao tác trên màn hình chính

  • Các thao tác chuột sẽ được lưu lại

  • Nếu các hành động lặp đi lặp lại, chỉ cần thực hiện 1 lần

  • Lưu ý: Phải bỏ chọn Sync Main Screen to Selected Device thì mới có thể Start Recording

4. Bấm Stop Recording để lưu

  • Đặt tên cho Record và bấm OK

  • Các Record đã lưu nằm ở mục Mouse Record Replay

1. Chọn 1 Record từ Menu Mouse Record Replay

2. Loop Replay: Tích chọn nếu bạn muốn lặp lại Replay

  • Loop Replay khi được chọn thì Replay sẽ chạy mãi mãi, chỉ dừng khi Stop Replay hoặc thoát Main Screen

  • Loop Replay hữu ích cho các trường hợp như: Lướt tiktok, facebook, auto click

2. Bấm Start Replay để chạy (bạn phải chọn 1 màn hình chính để có thể chạy Replay)

  • Mặc định Replay chỉ chạy cho màn hình chính (Main Screen)

  • Để chạy Replay cho tất cả các thiết bị, tại mục List of devices -> chọn All devices

  • Tại tab Common -> chọn Sync Main Screen to Selected Device (đồng bộ thao tác màn hình chính đến các thiết bị màn hình phụ đã chọn)

Last updated