↪️Forward tin nhắn

Hướng dẫn lấy tin nhắn và Forward tin nhắn

HƯỚNG DẪN

Tại mục Channel Username (or Private link) Nhập username channel/group hoặc link joinchat (Group kín) của channel/group

Tại mục List Message Hiển thị list tin nhắn sau khi Get Message

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy tin nhắn (dùng account đầu tiên trong List Phone để lấy tin nhắn, có thể chọn account khác)

Thêm tin nhắn trong List Message vào danh sách Content

Bắt đầu forward tin nhắn

Dừng Forward tin nhắn

HƯỚNG DẪN

Nhập Channel Username (or Private link)

Ví dụ: Mình lấy tin nhắn từ Channel: ManoOfficeSoft

Sau đó bấm Get Message để lấy tin nhắn

Sau lấy tin nhắn thành công tin nhắn sẽ đc hiển thị tại List Message

HƯỚNG DẪN

Chọn 1 tin nhắn muốn forward trong List Content và bấn Add

Ví dụ: Mình chọn tin nhắn thứ 176 trong Channel: ManoOfficeSoft

Thêm tương tự 2 tin nhắn thứ 177 và 173 sẽ được hình như bên dưới

TIP

ManoSoft khuyên nên sử dụng dụng thông số cài đặt mặc định!

Để hiểu rõ các cài đặt, bạn hãy vào mục Giới thiệu chức năng

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP mỗi lần login để tránh bị die acc hàng loạt

Tại phần Change IP None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm.

HƯỚNG DẪN

Tại mục List Group nhập danh sách Group

Tại mục List Phone Danh sách các phone đã đăng nhập

Bấm nút Load Phone để load các phone đã đăng nhập

INFO

Khi bắt đầu forward tin nhắn, mọi thông tin sẽ được ghi ở phần Log

Total Sent Tổng Group đã được forward của tất cả account

Sent Success Tổng Group được forward thành công của Phone đang sử dụng

Sent Failed Tổng Group đã forward thất bại của tất cả account

Last updated