📀Export member từ group kín

Group kín chia thành 2 loại

  • Loại có link (có thể export trực tiếp bằng cách nhập link vào phần mềm)

  • Loại không có link (cần phải đăng nhập tài khoản telegram đang join group)

Đầu tiên cần nhập số điện thoại của tài khoản telegram

(tài khoản này đã join group cần lấy member)

Sau khi đăng nhập xong, phần mềm sẽ lấy danh sách group mà tài khoản đang tham gia, bạn hãy chọn group cần lấy member và bấm OK

Member sẽ hiển thị ra danh sách sau khi export hoàn thành

Last updated