📋Danh sách site hỗ trợ

Danh sách website hỗ trợ Download

Lưu ý: Phần mềm chủ yếu supportupdate các site sau:

  • TikTok

  • Douyin

  • Youtube

  • Youtube Shorts

  • Facebook Reel

Các site khác được hỗ trợ phụ sẽ không được support update như các site chính

Các site phụ có thể sẽ không hoạt động ổn định

Danh sách các website phụ được hỗ trợ: Xem tại đây

Last updated