🙋Add Member By User

Hướng dẫn Export và Add Member bằng Username

HƯỚNG DẪN

Nhập Group Username/Link joinchat (Group kín) của group cần lấy Member

Nhập Phone Number (Số điện thoại tài khoản Telegram) Dùng để vào group và lấy member

Nên dùng tài khoản dành riêng để lấy Member không nên dùng chung với tài khoản Add Member

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy member

Lưu danh sách member đã export ra file

Chuyển danh sách member vừa export sang tab Invite Member

HƯỚNG DẪN

Nhập Group Username/Link joinchat

Ví dụ: Mình lấy Member từ Group: dichvukeomemmanosoft

Nhập Phone Number Dùng để Export Member

Ví dụ: Phone mình dùng để Export: +84879085479

Nếu lần đầu Export Member phần mềm sẽ yêu cầu nhập code (code gửi về Telegram +84879085479)

✅ Sau khi Export Member hoàn thành

TIP

Kết quả sẽ thông báo thời gian Export Member là 11 giây

Member sau khi Export Member xong sẽ xuất hiện ở Exported Member

TIP

ManoSoft khuyên nên sử dụng dụng thông số cài đặt mặc định!

Để hiểu rõ các cài đặt, bạn hãy vào mục Giới thiệu chức năng

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP để sử dụng hàng loạt tài khoản mà không bị khóa

Tại phần Change IP: None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Trong hướng dẫn này sử dụng Luminati để Fake IP

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm.

HƯỚNG DẪN

Tại mục Invite to (username/joinchat) Nhập username/link của group cần Add Member

Ví dụ: chemzobitcoin

Hoặc có thể nhập danh sách Username

Tại mục List Phone Danh sách các phone đã đăng nhập

Bấm nút Load Phone để load các phone đã đăng nhập

INFO

Khi bắt đầu chạy Add Member, mọi thông tin sẽ được ghi ở phần Log

Total Added Tổng các User đã được Add của tất cả account

Add Success Các User được Add thành công của Phone đang sử dụng

Add Failed Tổng User đã Add thất bại của tất cả account

TIP

Sau mỗi Phone sẽ có thống kê Phone đó đã Add bao nhiêu member

Ví dụ như hình trên: +84879087029 [Added: 6]

Để xem chi tiết số lượng Add của 1 Phone bạn hãy vào mục Account Manager

Last updated