🚀Giới thiệu chức năng

Giới thiệu chức năng Marketing Telegram

Giao diện chính của phần mềm Marketing Telegram

Marketing Telegram là phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt đến nhiều User hoặc nhiều Group

Phiên bản mới được update tháng 01/2022

Tất cả khách hàng đã sử dụng Marketing Telegram cũ đều được update miễn phí lên phiên bản Marketing Telegram v3

Auto Save User/Group Tự động lưu và xóa các User hoặc Group đã gửi

Save Session Login Lưu các tài khoản đã login vào phần mềm (có thể tái sử dụng mà không cần đăng nhập lại)

Change IP Hỗ trợ nhiều phương thức đổi IP

Multiple Account Sử dụng nhiều tài khoản lần lượt để gửi tin nhắn

INFO

Phần mềm hỗ trợ sử dụng hàng loạt tài khoản để gửi tin nhắn

Sau khi gửi xong sẽ tự động chuyển sang tài khoản khác để tiếp tục gửi.

Tại mục List Phone chứa các tài khoản telegram đã login vào phần mềm.

  • Load Phone Dùng để load các tài khoản đã login vào phần mềm

  • Delete Dùng để xóa tài khoản đã chọn (File delete sẽ được di chuyển vào thư mục Deleted)

  • Check All Dùng đánh dấu chọn tất cả tài khoản

  • Uncheck All Bỏ chọn tất cả tài khoản

Bạn có thể Login tài khoản tại tab Login Telegram

Các loại Fake IP phần mềm hỗ trợ:

Marketing Setting Mặc định

INFO

Nhập danh sách Phone vào ô List Phone (Mỗi Phone 1 dòng)

Lưu ý: Bạn phải nhập mã vùng của Phone.

Ví dụ: Vietnam là +84. Mỹ là +1

Random Delay Tự động chờ 3s-10s sau mỗi lần login.

TIP

Các tài khoản khi đã login vào phần mềm sẽ tự động được lưu lại

Có thể tái sử dụng nhiều lần mà không cần đăng nhập lại

INFO

Send Message To Chọn đối tượng được gửi tin nhắn

Định dạng group:

INFO

Channel Username Nhập channel hoặc group cần forward tin nhắn

Định dạng channel/group:

List Message Hiển thị list tin nhắn của channel hoặc group mới lấy được

INFO

Nếu bạn đã mua Luminati của ManoSoft. Hãy bỏ qua bước này

Đăng nhập Luminati

  • Username zone của Luminati (BrightData)

  • Password zone của Luminati (BrightData)

Bấm nút login để test login luminati

PROXY

* HTTP PROXY

Bấm nút Open Proxy để nhập danh sách HTTP Proxy

Định dạng HTTP Proxy:

  • IP:Port

  • IP:Port:User:Pwd

* Socks5

Bấm nút Open Socks5 để nhập danh sách Socks5

Định dạng Socks5:

  • IP:Port

  • IP:Port:User:Pwd

DCOM

* XPROXY

Nhập IP của XProxy

Định dạng IP XProxy: IP:Port

Ví dụ: 192.168.1.10:4001

* DCOM E3276

Nhập IP của DCOM

Định dạng IP DCOM: IP

Ví dụ: 192.168.1.5

Last updated