🚀Giới thiệu chức năng

Giới thiệu chức năng Seeding Telegram Pro

Giao diện chính của phần mềm Seeding Telegram Pro v2

Seeding Telegram Pro là phần mềm nhắn tin vào group theo kịch bản

Phiên bản mới được update tháng 10/2022

Tất cả khách hàng đã sử dụng Seeding Telegram Pro cũ đều được update miễn phí lên phiên bản Seeding Telegram Pro v2

 • Live Seeding Gửi tin nhắn vào group theo kịch bản (gửi theo thời gian thực)

 • Schedule Seeding Gửi tin nhắn vào group (tốc độ nhanh, không cần treo phần mềm để chạy!)

 • Schedule Random Gửi ngẫu nhiên các tin nhắn (không theo thứ tự) - (tốc độ nhanh, không cần treo phần mềm để chạy!)

 • Save Session Login Lưu các tài khoản đã login vào phần mềm (có thể tái sử dụng mà không cần đăng nhập lại)

 • Change IP Hỗ trợ nhiều phương thức đổi IP

 • Multiple Account Sử dụng nhiều tài khoản lần lượt để gửi tin nhắn

INFO

Kịch bản seeding group

Phần mềm sẽ gửi tin nhắn theo kịch bản vào group

Nút Chức năng

Import file kịch bản vào Scenario (Cột phone trong kịch bản phải nhập mã vùng của phone)

Lưu kịch bản ra file Excel

Công cụ hỗ trợ tạo kịch bản nhanh (phiên bản sắp tới sẽ ra mắt)

Thêm từng dòng kịch bản

Xóa tất cả kịch bản

Đăng nhập account telegram vào phần mềm

Lấy tin nhắn trong group khác

Công cụ quản lý account telegram

Save log Lưu tất cả thông báo tại file log.txt

Confirm Delete Scenario Xác nhận khi xóa 1 dòng trong kịch bản

Convert .mano to .zmano Chuyển account telegram đã login từ định dạng .mano về .zmano

Handle Error Xử lý khi gặp lỗi:

 • Skip & Continue: Bỏ qua lỗi và tiếp tục chạy (bỏ qua dòng lỗi trong kịch bản)

 • Stop Execute: Dừng phần mềm khi gặp lỗi

Send Type Chọn kiểu gửi tin nhắn

 • Live: Gửi trực tiếp theo kịch bản

 • Schedule: Lên lịch gửi theo kịch bản

 • Schedule Random: Lên lịch gửi ngẫu nhiên trong kịch bản (gửi lộn xộn)

Change IP Các loại Fake IP phần mềm hỗ trợ:

 • Socks 5 (Định dạng: IP:Port hoặc IP:Port:User:Pwd)

 • HTTP Proxy (Định dạng: IP:Port hoặc IP:Port:User:Pwd)

 • Luminati

 • DCOM (Có hỗ trợ chuẩn RAS)

 • DCOM 3267

 • XProxy

Schedule Setting:

Chức năng này hỗ trợ 2 kiểu gửi tin nhắn: ScheduleSchedule Random

Schedule:

 • Start send message after (s): Tại chế độ Schedule, gửi tin nhắn sau giây

Schedule Random:

 • Random from (s): Gửi ngẫu nhiên sau số giây thấp nhất

 • Random to (s): Gửi ngẫu nhiên sau số giây cao nhất

(Ví dụ: Random from: 10 và Random to: 300, những tin nhắn trong kịch bản sẽ gửi random trong 10-300s)

LUMINATI

Đăng nhập Luminati

 • Username zone của Luminati (BrightData)

 • Password zone của Luminati (BrightData)

Bấm nút Save Luminati để test login luminati

DCOM WEB (E3276)

Nhập IP của DCOM

Định dạng IP DCOM: IP

Ví dụ: 192.168.1.5

Bấm nút Save để lưu lại

XPROXY

 • IP XPROXY: Điền địa chỉ IP

 • IP HTTP XPROXY: Điền địa chỉ IP:PORT

Bấm nút Save để lưu lại

PROXY/SOCKS

* PROXY

Bấm nút Open Proxy để nhập danh sách Proxy

Định dạng Proxy:

 • IP:Port

 • IP:Port:User:Pwd

* Socks5

Bấm nút Open Socks để nhập danh sách Socks

Định dạng Socks:

 • IP:Port

 • IP:Port:User:Pwd

API SETTING

Danh sách API Telegram trong phần mềm đã có sẵn API (nếu cần thêm hãy điền API theo dạng HASH|ID)

INFO

Nhập danh sách Phone vào ô List Phone (Mỗi Phone 1 dòng)

Lưu ý: Bạn phải nhập mã vùng của Phone.

Ví dụ: Vietnam là +84. Mỹ là +1

Random Delay Tự động chờ 3s-10s sau mỗi lần login

Auto Submit Code Tự động submit khi điền đúng code

TIP

Các tài khoản khi đã login vào phần mềm sẽ tự động được lưu lại

Có thể tái sử dụng nhiều lần mà không cần đăng nhập lại

Nút Chức năng

Bắt đầu đăng nhập Telegram

Gửi code (Sau khi nhập code tại ô Code Login)

Bỏ qua tài khoản (Nếu ko nhận được code hoặc ko muốn login nữa)

Dừng đăng nhập

Mở thư mục chứa account đã login

Thay đổi số điện thoại từ 0 thành +84

Last updated