🚀Giới thiệu chức năng

Giới thiệu chức năng Telegram Tool

Telegram Tool là công cụ hỗ trợ được tích hợp sẵn vào các phần mềm Telegram ManoSoft

Nút Chức năng

Join Group

Tự động tham gia nhóm (group) hàng loạt

Join Channel

Tự động tham gia kênh (channel) hàng loạt

Leave All Group

Tự động rời khỏi tất cả nhóm (group)

Leave All Channel

Tự động rời khỏi tất cả kênh (channel)

Nút Chức năng

Random Name

Đôi tên tài khoản ngẫu nhiên (Danh sách tên tại TelegramTool/RandomName.txt)

Random Username

Đổi username ngẫu nhiên (Danh sách username tại TelegramTool/RandomUsername.txt)

Random Avatar

Đổi avatar ngẫu nhiên (Danh sách ảnh tại thư mục TelegramTool/Avatar)

On Privacy Block Add

Chặn add member (Người khác sẽ không thể add nick của bạn vào nhóm)

Change 2FA

Đặt mật khẩu 2FA hoặc đổi mật khẩu 2FA (Nếu đổi, bạn cần set 2FA cho tài khoản ở bảng Telegram Tool trước!)

Update info follow table

Cập nhật Username/Name theo bảng (do người dùng tự nhập)

LẤY CODE ĐĂNG NHẬP

Get Code Login Lấy code đăng nhập Telegram (Khi đăng nhập vào thiết bị mới)

KIỂM TRA TÀI KHOẢN LIMIT

Check Spam Kiểm tra tài khoản có bị limit hay không

LẤY THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Get Info Account Lấy thông tin tài khoản (Username, Name)

Các loại Fake IP tool hỗ trợ:

KHÔNG hỗ trợ các loại Fake IP khác để hạn chế bị trùng IP

Last updated