💬Live Seeding

GIỚI THIỆU LIVE SEEDING

Chức năng Live Seeding sẽ sử dụng tài khoản Telegram để lần lượt gửi tin nhắn vào group theo kịch bản

Phần mềm sẽ chạy lần lượt để gửi tin theo thời gian thực, nên sẽ chậm hơn Schedule Seeding

Ưu điểm của Live Seeding là có thể dừng gửi tin bất cứ lúc nào!

Nút Chức năng

Kiểm tra số điện thoại nào trong kịch bản chưa login vào phần mềm

Bắt đầu seeding

Dừng seeding

Chỉnh sửa tên trong kịch bản theo Telegram Tool

CHANGE IP

Bạn cần thay đổi IP mỗi lần login để tránh bị die acc hàng loạt

Tại phần Change IP: None (Chưa sử dụng fake ip)

Bạn có thể sử dụng: XPROXY/PROXY/SOCKS 5/LUMINATI/DCOM/DCOM E3276

Nếu bạn chưa hiểu về fake ip hãy tìm hiểu Google trước khi sử dụng phần mềm.

Trong hướng dẫn này sử dụng XPROXY để Fake IP

HƯỚNG DẪN

Khi đã thêm kịch bản thành công, chọn Send TypeLive tại General Setting

INFO

Khi bắt đầu gửi tin nhắn, mọi thông tin sẽ được ghi ở phần Log

Total Sent Tổng các tin nhắn đã được gửi

Sent Success Số tin nhắn được gửi thành công

Sent Failed Số tin nhắn đã gửi thất bại

Used Phone Count Số phone đang sử dụng

TIP

Khi chạy phần mềm, hãy chú ý đến Status tại Scenario, nơi này sẽ thông báo tin nhắn đã được gửi thành công hay chưa

Success nếu gửi thành công, Failed nếu gửi thất bại

Last updated