🔐Hướng dẫn kích hoạt key

Hướng dẫn kích hoạt phần mềm bằng key

Kích hoạt phần mềm bằng code

Đăng nhập website: https://cp.manosoft.me

Nếu chưa có tài khoản, bạn hãy bấm Đăng ký

B1. Chọn mục Phần mềm ở Menu

B2. Chọn mục Kích hoạt phần mềm

B3. Nhập Mã kích hoạt phần mềm

B4. Bấm nút Xác nhận để kích hoạt

Thông báo hiển thị: Kích hoạt phần mềm thành công!

Bạn có thể truy cập mục Download để tải phần mềm

Last updated