📱Paste Text vào điện thoại

Cách Paste nội dung vào điện thoại

Sử dụng phím tắt Ctrl + V để copy từ máy tính vào Main Screen

  • Use Paste Text: Copy văn bản (máy Samsung không hỗ trợ) - Chỉ hỗ trợ Android 9.0 trở xuống

  • Use send text (not support unicode): Gửi văn bản (không hỗ trợ ký tự đặt biệt, dấu tiếng việt)

  • Use ADB Keyboard to type (support unicode): Sử dụng bàn phím ADB để gõ (phải bật chức năng ADB Keyboard tại mục ADB Command)

Lưu ý: Đối với các máy Samsung và các các dòng máy khác từ Android 10 sẽ không thể sử dụng Use Paste Text để Paste trực tiếp vào được nữa, nên sử dụng Use send text hoặc Use Adb Keyboard để có thể Paste Text

  1. Sau khi cài đặt lựa chọn Use Paste TextSetting, tiếp theo bạn chọn 1 màn hình chính để có thể Paste Text

  2. Paste Text chỉ hoạt động khi màn hình chính đang hiển thị

  3. Bấm Ctrl + V để Paste Text

Để Paste Text đến hàng loạt các thiết bị

  • Chọn Sync Main Screen to Selected Device ở Tab Common

  • Chọn thiết bị tại mục List of deivces, các thiết bị được chọn sẽ đồng bộ với màn hình chính (Main Screen)

  • Khi bấm Ctrl + V thì các thiết bị được chọn sẽ Paste Text

Last updated