☑️Kiểm tra thiết bị kết nối

Kiểm tra danh sách các thiết bị đang kết nối

Kiểm tra các thiết bị đang kết nối

  1. Tại Menu -> ADB Check

  2. Form mới sẽ hiển thị danh sách các thiết bị

Danh sách hiển thị các thiết bị đang kết nối và tình trạng kết nối

Danh sách thiết bị đang hiển thị là những điện thoại đang kết nối vào máy tính

Để có thể kết nối vào phần mềm bạn hãy bấm Scan Device

Last updated