👉Lấy tin nhắn từ group khác

Hướng dẫn lấy tin nhắn từ group khác

HƯỚNG DẪN

Tại mục List Phone Chọn phone để lấy tin nhắn

Tại mục Selected Phone Hiển thị phone được chọn

Tại mục Get Max Message Điền số lượng tin nhắn (thấp nhất 200 tin, nhiều nhất 1000 tin)

HƯỚNG DẪN

Nhập Group Username (or Private link)

Ví dụ: Mình lấy tin nhắn từ Group: dichvukeomemmanosoft

Sau đó bấm Get Message để lấy tin nhắn

Sau lấy tin nhắn thành công tin nhắn sẽ đc hiển thị tại Message

TIP

Account được chọn để lấy tin nhắn sẽ fake ip theo proxy được chọn tại Setting General

✅ Sau khi lấy tin nhắn thành công

Last updated