⚖️So sánh Basic và Pro

So sánh giữa phiên Bản Inviter Telegram Basic và Inviter Telegram Pro

Phần mềm Inviter Telegram có 2 phiên phản: Inviter Telegram BasicInviter Telegram Pro

Phiên bản Pro Phiên bản Basic

PHIÊN BẢN PRO

Phiên bản Pro hỗ trợ Add Member bằng IDAdd Member bằng Username

Lợi thế Add ID là bạn vẫn có thể Add họ vào group của bạn kể cả họ chưa đặt Username

Khi người dùng mới tham gia Telegram, họ chưa biết cách sử dụng và chưa đặt Username nên sẽ bỏ sót họ

Khi Add bằng ID chúng ta sẽ add được hầu hết mọi người!

Lưu ý: Họ cần phải có trong group mà bạn muốn lấy member

Last updated