🚀Giới thiệu chức năng

Giao diện chính của phần mềm Export Member Telegram

Các chức năng nổi bật

  • Lọc member online (từ 1 - 100 ngày)

  • Lọc member từ Việt Nam

  • Lấy member từ group ẩn member

  • Lấy được member từ group không có link

  • Export Username hoặc ID của User

  • Lọc và loại bỏ admin

  • Lọc và loại bỏ bot

Last updated