📥Export Member Online

Hướng dẫn lọc member online

HƯỚNG DẪN

Nhập Group Username/Link joinchat (Group kín) của group cần lấy Member

Nhập Phone Number (Số điện thoại tài khoản Telegram) Dùng để vào group và lấy member

Nên dùng tài khoản dành riêng để lấy Member không nên dùng chung với tài khoản Add Member

Nút Chức năng

Bắt đầu lấy member

Lưu danh sách member đã export ra file

Chuyển danh sách member vừa export sang tab Invite Member

HƯỚNG DẪN

Nhập Group Username/Link joinchat

Ví dụ: Mình lấy Member từ Group: dichvukeomemmanosoft

Nhập Phone Number Dùng để Export Member

Chọn Export Type Username

Chọn Export Online

Ví dụ:

  • Phone mình dùng để Export: +84343202075

  • Lọc member online 3 ngày (có thể chọn member online 1,2,...,100 ngày)

NOTE

Nếu lần đầu Export Member phần mềm sẽ yêu cầu nhập code (code gửi về Telegram +84343202075)

✅ Sau khi Export Member hoàn thành

TIP

Kết quả sẽ thông báo thời gian Export Member là 3.954 giây

Member sau khi Export Member Online xong sẽ xuất hiện ở Exported Member

HƯỚNG DẪN

Nhập Group Username/Link joinchat

Ví dụ: Mình lấy Member từ Group: dichvukeomemmanosoft

Nhập Phone Number Dùng để Export Member

Chọn Export Type ID

Chọn Export Online

Ví dụ:

  • Phone mình dùng để Export: +84343202075

  • Lọc member online 10 ngày (có thể chọn member online 1,2,...,100 ngày)

NOTE

Nếu lần đầu Export Member phần mềm sẽ yêu cầu nhập code (code gửi về Telegram +84343202075)

✅ Sau khi Export Member hoàn thành

TIP

Kết quả sẽ thông báo thời gian Export Member là 4.720 giây

Member sau khi Export Member Online xong sẽ xuất hiện ở Exported Member

Last updated